Laboratoř - vývoj a současný stav

Dendrogeomorflogie je moderní vědní disciplínou, jejíž využití je dnes prakticky samozřejmostí při výzkumu různých typů svahových procesů. V podstatě využívá specifických růstových odezev stromů na  působení geomorfologických procesů k jejich datování. Uplatnění nachází zejména při časové i prostorové analýze aktivity blokovobahenních proudů, sesuvů, povodní, ale i skalního řícení.

Na poli české geomorfologie byly dendrogeomorfologické přístupy dlouhou dobu opomíjeny, avšak v posledních letech pomalu začíná i zde mít své nezastupitelné místo. Svým dílem k tomu jistě přispělo i vytvoření Dendrogemorfologické laboratoře. Laboratoř byla vybudována v roce 2007, avšak intenzivní dendrogeomorfologický výzkum je realizován až od roku 2008. První výsledky byly věnovány blokovobahenním proudům a skalnímu řícení v Moravskoslezských Beskydech. Postupně se však spektrum zkoumaných procesů rozšířilo o povodně, erozi, sněhové laviny a sesuvy.

Výsledky výzkumu jsou publikovány prioritně v celosvětově prestižních impaktovaných publikacích.

Laboratoř se podílí i na zadávání a vedení závěrečných prací (bakalářské, magisterské i doktorské), spolupracuje s dalšími tuzemskými i zahraničními akademickými pracovišti a hostují v ní zahraniční studenti.

Činnost laboratoře je podporována interními (SGS) i externími (převážně GAČR) projekty. Aktuálně se laboratoř zabývá řešením dvou projektů Grantové agentury ČR.