Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina)

Cílem projektu je odvodit obecný model vývoje svahových deformací v oblasti jižních svahů Krymských hor, které představují klíčovou lokalitu z hlediska poznání pozdně kvarterní nestability svahů nezaledněných pohoří jihovýchodní Evropy. Prostorově časová analýza vybraných svahových transektů umožní sestavit sukcesní řadu svahových nestabilit a roli predispozičních a spouštěcích faktorů. Zásadním cílem je zhodnocení významu karstifikace pro vznik gravitační nestability skalních masivů a následný vývoj různých typů svahových deformací. Role paleoenvironmentálních změn podmínek při vývoji svahových deformací bude studována na základě sestavené chronologie sesuvných událostí. Využito bude numerického (14C, U/Th, 36Cl) a dendrogeomorfologického (analýza letokruhů dominantní dřeviny Pinus nigra, ssp. pallasiana, nejstarší jedinci mají kolem 400 let) datování. Geneze a aktivita určitých typů svahových deformací bude představovat soubor proxy dat umožňující poznání změn paleoenvironmentálních podmínek během pozdního kvartéru a jejich významu při vývoji horského reliéfu.