Interní projekty

  • SGS05/PřF/2019–2020): Kvartérní vývoj a současný stav středoevropské krajiny v kontextu působení geohazardů, antropoprese a klimatických změn
  • IRP_2017 (31 1485): Inovace výukových prostředků pro předmět Dendrogeomorfologie s důrazem na internacionalizaci
  • SGS05/PřF/2017-2018: Poznání vývoje a současného stavu krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na činnost člověka a současných přírodních hazardů
  • SGS18/PřF/2015-2016: Vývoj krajiny Západních Karpat a východo-sudetských pohoří s ohledem na současné přírodní hazardy
  • SGS19/PřF/2014 Geomorfologický a geoekologický vývoj okrajových pohoří Českého masivu a Západních Karpat
  • SGS15/PřF/2013 Geomorfologie a geoekologie horských a podhorských regionů
  • sgs04/PřF/2012 Svahové deformace a vývoj údolních den v oblastech budovaných nestabilními flyšovými horninami
  • SGS6/PRF/2011 Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den
  • SGS5/PřF/2010 Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)